Terapanth,  Terapanthonline, Jain, Jainism, Jain Dharma, Jain Darm, Mahavir Swami, Mahabir Swami, Acharya Bhikshu, Acharya Tulsiji, Acharya Mahapragya, Mahasramanjee, Manglik, Vyakhan, Vigyapti, Terapanth Vigyapti, Vandana, Jain Books, Jain Sect, Literature, Prekshan Dhyan, Jeevan Vigyan, Science of Living, Jain Vishwa Bharti, Terapanth Acharyas, Songs, Anuvrat Songs, Adi Nath, Parmarthik Shiksan Sanstha, Adhytrma Sadhna Kendra, Pawas Prawas, Education, Pannajee, Munukshu, Ladnun, Jina, Tirthankaras, Non voilance, Yoga, Greetings, Terapanth Club, Self Discipline, Saman, Samnis, Religion, Relegious, Rajasthan, Jain follower, Agam, E-cards, e cards
Terapanth,  Terapanthonline, Jain, Jainism, Jain Dharma, Jain Darm, Mahavir Swami, Mahabir Swami, Acharya Bhikshu, Acharya Tulsiji, Acharya Mahapragya, Mahasramanjee, Manglik, Vyakhan, Vigyapti, Terapanth Vigyapti, Vandana, Jain Books, Jain Sect, Literature, Prekshan Dhyan, Jeevan Vigyan, Science of Living, Jain Vishwa Bharti, Terapanth Acharyas, Songs, Anuvrat Songs, Adi Nath, Parmarthik Shiksan Sanstha, Adhytrma Sadhna Kendra, Pawas Prawas, Education, Pannajee, Munukshu, Ladnun, Jina, Tirthankaras, Non voilance, Yoga, Greetings, Terapanth Club, Self Discipline, Saman, Samnis, Religion, Relegious, Rajasthan, Jain follower, Agam, E-cards, e cards
Home What's New Club Archives Feedback Contact Us

Chaturmas Declaired for year 2003

List is alphabetical by the name of Muni and Sadhvi

Name of Sadhu/Sadhvi
Chaturmas
Saman Shrut Pragya ji, Saman Sthita Pragya ji
Rajlot,Bhavnagar,Saurashtra
Saman Siddha Pragya ji
Not Declared Yet
Samani Akshaypragya ji, Samani Sanmatipragya ji
Not Declared Yet
Samani Ashthaprabha ji
Not Declared Yet
Samani Bhavit pragya ji
Not Declared Yet
Samani Charitrapragya ji Not Declared Yet
Samani Gyanpragya ji Ratlam (M.P.)
Samani Jayantpragya ji
Kathmandu (Nepal)
Samani Jyotipragya ji Not Declared Yet
Samani Kanchanpragya ji Not Declared Yet
Samani Kantipragya ji Not Declared Yet
Samani Kusumpragya ji
Gauhati (Assam)
Samani Madhurpragya ji, Samani Mallipragya ji
New Delhi
Samani Mangalpragya ji, Samani Jyotipragya ji
Not Declared Yet
Samani Manju Pragya ji
Siliguri
Samani Muditpragya ji Mudrai
Samani Nirmal Pragya ji
Bhilwara (Rajasthan)
Samani Nirvanpragya ji
Jalna (Maharashtra)
Samani Param Pragya ji
Not Declared Yet
Samani Prasanpragya ji
Patna and whole Jharkhand
Samani Prathibapragya ji Not Declared Yet
Samani Pushpapragya ji Not Declared Yet
Samani Satya Pragya ji
Not Declared Yet
Samani Sheelpragya ji
Adampur, Punjab, Haryana, Dabari
Samani Shukalpragya ji Not Declared Yet
Samani Ujjaval Pragya ji
Not Declared Yet
Samani Vineetpragya ji
Preksha Vishav Bharti Koba(Ahmedabad)
Samni Pratibhapragya ji
Not Declared Yet