Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
 
  jRu=;h Ratna-trayi (Three Gems)


  
Lk/kuk jRu=;h dh fou;ur gks eSa d:aA
   ,dy; gks ,djl gks Hkko rUe;rk o:aA


     sadhana ratnatrayi ki vinayanata ho main       karun/
     ekalaya ho ekarasa ho bhava tanmayata       varun//

 

    nso esjs fnO; vgZu~ Js"B lkjs yksd esaA
    lk/kuk&/ku lk/kq esjs lqxq# iFk&vkyksd esaAA
    /keZ og tks lk/kuk&iFk dsoyh mifn"V gSaA
    vkRe&fu"Bke; vey lE;Dro eq>dks b"V gSAA 1AA
 

 

      deva mere divya arham srestha sare loka
      men/  
      sadhana-dhana sadhu mere suguru patha
      aloka men//
      dharma vaha josadhanapatha kevali upadista       hai/
      atma nisthamaya amala samyaktva mujhako       ista hei//

 

    'kkUr gS vkosx lkjs 'kkfUreu esa O;kIr gS A
    eqDr gksus dh n; esa izsj.kk i;kZIr gS AA
    o`fk esa oSjkX; vUrHkkZo esa d#.kk foey A
    vVy vkLFkk] ;s lHkh lE;Dro ds y{k.k lcy AA2AA

 

     santa hain avega sare santi mana mein
    vyapta hei/
    mukta hone ki hrdaya mein prerana
    paryapta hei/
    vrtti men vairagya antarbhava men karuna     vimala/ }
    atala astha, ye sabhi samyaktva ke laksana     sabala//

 

    y{; esa fLFkjrk fujarj HkfDr&Hkkfor Hkkouk A
    /keZ 'kklu dh d#a fu%LokFkZ lrr izHkkouk AA
    tSu roKku esa gks lgt ftKklk izcy A
    la?k&lsok ;s lHkh lE;Dro ds Hkw.k vey AA3AA
     

 

      laksya mein sthirata nirantara bhakti-
     bhavita bhavana/
     dharmasasana ki karun nihsvarth satata     prabhavana//
     Jaina tattvajnana men ho sahaja jijnasa     prabala/
    Sangha-seva, ye sabhi samyaktva ke bhusana     amala//

Visit more links related to Terapanth:

Brief Intro
Acharayas
Mantras
Arhat Vandana
Terapanthi Mahasabha
Terapanth Yuvak Parishad
Terapanth Vikas Parisad
Terapanth Mahila Mandal
Pawas PrawasClick to see more.....

Bhav Bhini Vandana
Pramshati Vandana
Ratantrayi