Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
 
  ijes"Bh oUnuk  Paramesthi Vandana


  
oanuk vkuUn iqyfdr fou;ur gks eSa d#aA
   ,dy; gks ,djl gks Hkko rUe;rk o:aAA


     vandana ananda pulkita vinayanata ho mein      karun/
      ekalaya ho ekarasa ho bhava tanmayata      varun//

 

    lgt fut vkyksd ls Hkkflr Lo;a lacq) gSaA
    /keZ rhFkZdaj 'kqHkadj ohrjkx fo'kq) gSaAA
    xfr&izfr"Bk&=k.k nkrk] vkoj.k ls eqDr gSaA
    nso vgZu~ fnO; ;kstu vfr'k;ksa ls ;qDr gSaAA 1AA

 

     Sahaja nija aloka se bhasita svayam
     sambuddha hein/
     Dharma tirthamkara subhankara vitaraga      visuddha hein//
     Gati-pratistha-tranadata avarana se mukta      hein/ Deva arhan divya yogaja atisayon se      yukta hein//

 

      ca/kuksa dh J`a[kyk ls] eqDr 'kfDr&L=ksr gSaA
       lgt fueZy vkRey; esa lrr vksrizksr gSaAA
      nX/k dj Hko cht vadqj v#t vt vfodkj gSaA
       fl) ijekRek ije bZ'oj viqujorkj gSaAA 2AA

 

     bandhanon ki srnkhala se mukta sakti-srota      hein/
     sahaja nirmala atmalaya men satata taprota      hein//
     dagdhakara bhavabija ankura aruja aja avikara      hein/ siddha paramatma parama isvara      apunaravatara hein//

 

    veyre vkpkj/kkjk esa Lo;a fu".kkr gSaA
     nhi le 'kr nhi nhius ds fy, iz[;kr gSaA
     /keZ&'kklu ds /kqja/kj /khj /kekZpk;Z gSaA
     izFke in ds izoj&izfrfuf/k izxfr esa vfuok;Z gSaAA 3AA

 

      amalatama acara dhara mein svayam nisnata      hein/
      dipasama sata dipadipana ke lie prakhyata      hein//
     dharma sasana ke dhurandhara dhira      dharmacarya hein/
      prathamapada ke pravara-pratinidhi pragati      mein anivarya hein//

 

    }kn'kkaxh ds izoDrk Kku xfjek iqat gSaA
    lk/kuk ds 'kkUr miou esa lqjE; fudqat gSaAA
    lw= ds Lok/;k; esa layXu jgrs gSa lnkA
     mik/;k; egku~ Jqr/kj /keZ&'kklu lEink AA 4AA

     

     dvadasangi ke pravakta jnan garima punja      hein/
     sashan ke Santa upavana men suramya      nikunja hein//
     sutra ke svadhyaya mein samlagna rahate hein      sda/
      upadhyayamahan srutadhara dharmasasana      sampada//

 

     ykHk vkSj vykHk esa lq[k%nq[k esa e/;LFk gSaA
     'kkfUre; oSjkX;e; vkuUne; vkReLFk gSaA
     okluk ls fojr vkd`fr lgt ije izlUu gSaA   
     
lk/kuk /ku lk/kq vUrHkkZo esa vklUu gSaAA 5AA

 

     laksya mein sthirata nirantara bhakti-bhavita      bhavana/
     dharmasasana ki karun nihsvarth satata      prabhavana//
     Jaina tattvajnana men ho sahaja jijnasa      prabala/  
     Sangha-seva, ye sabhi samyaktva ke
     bhusana     amala//

Visit more links related to Terapanth:

Brief Intro
Acharayas
Mantras
Arhat Vandana
Terapanthi Mahasabha
Terapanth Yuvak Parishad
Terapanth Vikas Parisad
Terapanth Mahila Mandal
Pawas PrawasClick to see more.....

Bhav Bhini Vandana
Pramshati Vandana
Ratantrayi