Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
 
  oUnuk  Vandana


  
HkkoHkhuh oUnuk Hkxoku pj.kksa esa p<+k,a A
   'kq) T;ksfreZ; fujke; #i vius vki ik,a AA


     bhavăbhinď vandană bhagavăna carano men      cadhayeń/
     suddha jyotirmaya nirămaya rupa apane apa      păen//

   Kku ls fut dks fugkjsa] n`f"V ls fut dks fu[kkjsaA
   vkpj.k dh moZjk esa y{;&r#oj ygygk,aAA 1AA

     gyana se nija ko nikharen, drishti se nija ko      nikharen/
    
acarana ki urvara men laksya-taruvara      lahalahayen//

     lR; esa vkLFkk vpy gks] fpŮk la'k; ls u py gksA
   fl) dj vkRekuq'kklu]fot; dk laxku xk,aAA 2AA

     stay men astha acala ho, citta samsaya se na      cala ho/
     siddhakara atmanusasana vijaya ka sangana      gayen//

   fcUnq Hkh ge flU/kq Hkh gSa] HkDr Hkh Hkxoku~ Hkh gSaA
   fNé dj lc xzfUFk;ksa dks] lqIr psru dks txk,aAA3AA
      bindu bhi hama sindhu bhi hain, bhakta bhi       bhagavan bhi hain/
      chinna kara saba granthiyon ko, supta
      chetana ko jagayen//
   /keZ gS lerk gekjk] deZ lerke; gekjkA
   lkE;;ksxh ou ân; esa lzksr lerk dk cgk,a AA 4AA
      dharma hai samata hamara, karma samtamaya       hamara/
      samayayogi bana hrdaya men srota samata ka       bahayen//

Visit more links related to Terapanth:

Brief Intro
Acharayas
Mantras
Arhat Vandana
Terapanthi Mahasabha
Terapanth Yuvak Parishad
Terapanth Vikas Parisad
Terapanth Mahila Mandal
Pawas PrawasClick to see more.....

Bhav Bhini Vandana
Pramshati Vandana
Ratantrayi