Terapanthonline.com :: Preksha Meditation :: Preksha Yoga :: Paranayam::

Different type of Pranayam ::
 
Yogasana
  Different type of Pranayam
     Several different types of Pranayama are listed as follows:

Dirgha Shvasa Pranayama
Suryabhedi Pranayama
Chandrabhedi Pranayama
Anuloma-Viloma Pranayama
Ujjayi Pranayama
Shitali Pranayama
Shitakari Pranayama
Bhastrika Pranayama
Sukshama Bhastrika Pranayama
Bhramari Pranayama
Moorccha Pranayama
Kapalbhati Pranayama