Terapanthonline.com :: Preksha Meditation :: Preksha Therapy ::
Therapy

  Gas Trouble
Asana Vajrasana,Pawanmuktasana.
Pranayama Anuloma-Viloma Pranayama.
 

  High Blood Pressure
Asana Relaxation, Vajrasana, Shashankasan (Rabit pose) , Pawanmuktasana.
Pranayama Chandrabhedi Pranayama-10 minutes, Shitli Pranayama,Shitkari Pranayama.
 

  Low Blood Pressure
Asana Relaxation,Uttanpadassana.
Pranayama Suryabhedi Pranayama, Bhastrika Pranayama-5 minutes.
 

  Mantel Disorder
Asana Pawanmuktasan,Sarvangasan,Shashankasan.
Pranayama Anuloma-viloma Pranayama, Shitali Pranayama,Shitkari Pranayama(Avoid in winter).
 

  Common Cold
Asana Uttanpadassana,Singhasana, Bhujangasana ,Matsyasana,Sarvangasan.
Pranayama Anuloma-viloma Pranayama, Suryabhedi Pranayama -5 minutes.
 

  Tonsil
Asana Singhasana,Matsyasana,Sarvangasan.
Pranayama Bhramari Pranayama, Ujjayi Pranayama.
 

  Heart Diseases
Asana Relaxation.
Pranayama Anuloma-viloma Pranayama,Deep and rhythmic breathing (Avoid Retention).
 

  Fever
Asana Relaxation.
Pranayama Anuloma-viloma Pranayama.
 

  Back Ache
Asana Relaxation, Matsyasana, Bhujangasana, Shalabhasan, Padamasana, Ardha-matsyendrasana, Nokasana, Ustrasan.
Pranayama Suryabhedi Pranayama, Sukshama Bhastrika Pranayama.
 

  Spinal Disorder
Asana Matsyasana, Bhujangasana.
Pranayama Sukshama Bhastrika Pranayama, Anuloma-viloma Pranayama.
 

  Skin Diseases
Asana Matsyasana, Bhujangasana, Sarvangasan, Pashchimottasana, Ishta-vandana.
   
Pranayama Sukshama Bhastrika Pranayama, Anuloma-viloma Pranayama,
Shitali Pranayama(Avoid in winter).