ruko
vklu
rkM+klu ukSdklu] lqIrdk;ksRlxZ 30 feuV ifjoZru eqnzkA
izk.kk;ke
nh?kZ 'okal dsoy jspd] lw{e HkfL=dk & 5 feuVA
izs{kk
lEiw.kZ 'kjhj ij 'osr jax dk /;ku& 10 feuVA
vuqizs{kk
eS=h vkSj lfg".kqrk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^¬* gha Jha Hkxors ik'oZukFkk; gj gj Lokgk* & 10 feuVA
eqnzk
Kku eqnzk] lw;Z eqnzk] lqjfHk eqnzkA nksuksa gkFkksa dh vaxqfy;ka ,d nwljs esa Qlka,A cka, gkFk ds i`"B Hkkx dks nkfgus gkFk dh vaxqfy;ksa ls nck,aA cka, gkFk dh vaxqfy;ksa dks lh?kk j[ksaA blh rjg nk,a gkFk ds i`"B dks ck,a gkFk dh vaxqfy;ksa ls nck,aA nk,a gkFk dh vaxqfy;ksa dks lh/kk j[ksaA bl izdkj ckj&ckj ,d nwljs gkFk ds i`"B Hkkx dks nckus vkSj vaxqfy;ksa dks lh/kh djus ls ifjoZru eqnzk cukrh gSA
   
ks/k
vklu
'ka'kkdklu] ;ksxeqnzk] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
[kspjheqnzk iwoZd nh?kZ'okl] dsoy dqEHkd & 5 feuVA
izs{kk
T;ksfr dsUnz vkSj iqjs yykV ij lQsn jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
lfg".kqrk vkSj /kS;Z dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
¬^ 'kkUrs iz'kkUrs loZ ks/kksi'keuh Lokgk* 21 ckj cksydj gFksyh dks eq[k ij Qsjsa
eqnzk
[kspjh eqnzk yxkdj efLr"d dks lq>ko ns & gj ifjfLFkfr esa 'kkUr jgwWaxkA
Kku eqnzk] e`xh eqnzk] galh eqnzkA
   
vklfDr
vklu
lokZaxklu] eRL;klu] 'k'kkadklu] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
[kspjh eqnzk iwoZd nh?kZ'okl & 5 feuVA
izs{kk
'kjhj izs{kk dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
vfuR; vkSj vuklfDr dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
,xks esa lklvks vIik] uk.knal.k latqvksA lslk esa ckfgjk Hkkok] lOos latksxyD[k.kkAA 10 feuVA
eqnzk
iap ro eqnzkA
   
Hk;
vklu
egkohjklu] in~eklu] 'k'kkadklu] dk;ksZRlxZA
izk.kk;ke
nh?kZ'okl] dsoy dqEHkd & 5 feuVA
izs{kk
vkUun dsUnz ij xqykch jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
vHk; dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^.keks vHk;n;k.ka* & 10 feuVA
eqnzk
vHk; eqnzkA
   
vkRe&[;kiu
vklu
es#naM dh f;kA
izk.kk;ke
vuqykse&foykse & 5 feuVA
izs{kk
vkUun dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
vkRefujh{k.k dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^.kks gh.ks .kks vbfjks* & 10 feuVA ok.kh la;eA
eqnzk
vkdk'k eqnzkA
   
vkyL;
vklu
izkr% mBrs gh ueLdkj eqnzk] c) in~eklu] Hkqtaxklu] eRL;klu] b"VoanuA
izk.kk;ke
mTtkbZ] HkfL=dk & 5 feuVA
izs{kk
n'kZu dsUnz ij v#.k jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
LokoyEcu dh vuqizs{kk& 5 feuVA
ti
^mfV~B, .kks iek;,* & 10 feuVA Hkkstu dh ek=k esa deh] HkSal ds ngh dk otZuA tehdan dk otZuA
eqnzk
ok;q eqnzk] izk.k eqnzk A
   
ijnks"k n'kZu ls eqfDr
vklu
;ksxeqnzk] in~eklu] es#naM dh f;kA
izk.kk;ke
y;c) nh?kZ 'okl & 5 feuVA
izs{kk
vkUun dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
izeksn Hkko dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
[ky% l"kZiek=kf.k] ijfNnzkf.k i';frA vkReuks fcYoek=kf.k] i';Uufi u i';frA & 10 feuVA
eqnzk
viku eqnzk] izk.k eqnzkA
   
dke & o`fk
vklu
ioueqDrklu] fl)klu] c)in~eklu] f=cU/k] czp;kZlu] 'kfDr pkyuh eqnzkA
izk.kk;ke
vuqykse &foykse & 5 feuVA
izs{kk
vUr;kZ=k] vkUun dsUnz vkSj cz dsUnz ij /;kuA daB ij uhys jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
izfrlayhurk dh vuqizs{kk] czp;Z ds xq.kksa rFkk vczp;Z ds nks"kksa dk fpUru& 15 feuVA
ti
^vllk;k Hkksxfiokl tarq.kksa* & 10 feuVA
Lo/;k;
ln~ lkfgR; dk fu;fer Lok/;k;A okluk dks mhIr djus okys n`';] lkfgR; vkfn dk otZuA viku 'kqf) dk /;ku j[kk tk,A vf/kd ek=k esa Hkkstu vkSj xfj"B oLrq,a [kkuk viku dks nwf"kr djuk gSaA
eqnzk
o#.k eqnzk] ok;q eqnzkA
   
fujk'kk
vklu
;kSfxd f;k,a] 'k'kkadklu] lokZaxklu] eRL;klu] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
vuqykse&foykse] mTtkbZ & 5 feuVA
izs{kk
rStl dsUnz ij v#.k jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
'kfDr] vkRe&fo'okl dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ vuUroh;sZH;ks ue%* 10 feuVA
eqnzk
izk.k eqnzkA
   
oSeuL;
vklu
'k'kkadklu] ;ksxeqnzk] in~eklu] Hkqtaxklu] 'kyHkkluA
izk.kk;ke
'khryh & 5 feuVA
izs{kk
'kkfUr dsUnz ij 'osr jax dk /;ku& 10 feuVA
vuqizs{kk
eS=h dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^¬ gha Jha &&&& lk/k;&lk/k; v0 fl0 vk0 m0 lk0 ue%* 21 fnu rd izfrfnu 10 feuVA fjDr LFkku esa ftl O;fDr ds lkFk oSeuL; gks mldk uke fy;k tk,
eqnzk
i`Foh eqnzk] o#.k eqnzkA
   
?kqVu
vklu
;kSfxd f;k,a] Hkqtaxklu] eRL;klu] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
lw{e HkfL=dk] vuqykse&foykse & 5 feuVA
izs{kk
'kjhj & izs{kk & 10 feuVA
vuqizs{kk
,dRo dh vuqizs{kk] izlUurk dk ladYi vkSj lq>ko&^ eSa gj fLFkfr esa izlUu jgwaxk* 15 feuVA
ti
^ vIi.kk lPp eslsTtk] esfka Hke.lq dIi,* & 10 feuVA
eqnzk
o#.k eqnzk] izk.k eqnzkA
   
wjrk
vklu
if'pekskkuklu] 'k'kkadklu] ;ksxeqnzkA
izk.kk;ke
'khryh vkSj pUnzHksnh & 5 feuVA
izs{kk
vUr;kZ=k] T;ksfr & dsUnz ij lQsn jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
d#.kk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ rqeafl uke lPpso] ta garOoa fr eUufl* & 10 feuVA
eqnzk
o#.k eqnzkA
   
vlfg".kqrk
vklu
es#naM dh f;k,] 'k'kkadkluA
izk.kk;ke
'khryh] vuqykse&foykse] pUnzHksnh & 5 feuVA
izs{kk
fo'kqf) dsUnz ij uhys jax dk /;ku& 10 feuVA
vuqizs{kk
lfg".kqrk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ /kkjsTtk fi;efIi;a* & 10 feuVA
eqnzk
o#.k eqnzk] izk.k eqnzkA
   
v/khjrk
vklu
b"Vonau] xksnqgklu] fl)klu & 5 feuVA
izk.kk;ke
ukM+h'kks/ku] vuqykse&foykse & 5 feuVA
izs{kk
izk.k dsUnz ij v:.k jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
/kS;Z dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ fu% 'ks"ke~* & 10 feuVA
eqnzk
iap ro eqnzk] lqjfHk eqnzkA
   
nq%LoIu
 
vklu
lqIrotzklu] eRL;klu] foijhrdj.kh] ukSdklu] n;LraHkkluA
izk.kk;ke
nh?kZ'okl] mTtkbZ] lqIr HkfL=dk & 5 feuVA
izs{kk
n'kZu dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
ladYi&lksus ls igys pkj yksxLl dk /;ku] lksrs le; ;ksx &funzk dk iz;ksxA
ti
^panslq fuEey;jk* & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzkA
   
fpUrk
vklu
'k'kkadklu] ;ksxeqnzk] v/kZeRL;sUnzklu] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
'okl ukd ls ysa] eqag ls jspd djsa] pUnzHksnh & 5 feuVA
izs{kk
fo'kqf) dsUnz ij uhys jax dk /;ku& 10 feuVA
vuqizs{kk
fpUrk ds ifj.kkeksa dk vuqfpUru & 156 feuVA
ti
^¬ gh Jha Hkxors ik'oZnsok; gj gj Lokgk* & 10 feuVA
eqnzk
vkdk'k eqnzk
   
vfou;
vklu
Hkqtaxklu] 'k'kkadklu]b"Voanu] es#naM dh f;k,aA
izk.kk;ke
ukM+h'kks/ku] y;c) nh?kZ'okl & 5 feuVA
izs{kk
vkUun dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
e`n`rk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^fo.kvks /kEeLl ewya* & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzkA
   
vlkeatL;
vklu
;ksxeqnzk] if'ekskkukluA
izk.kk;ke
ukM+h 'kks/ku] y;c) nh?kZ'okl & 5 feuVA
izs{kk
vkUun dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
lg vfLrRo lkeatL; dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ijLijksxzgks thokuke~* & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzkA
   
izoapuk
vklu
es#naM dh f;k,aA tkyU/kj cU/k& 5 feuVA
izk.kk;ke
vuqykse&foykse & 5 feuVA
izs{kk
izk.k&dsUnz dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
_tqrk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ lksg mTtq;Hkw;Ll* & 10 feuVA
eqnzk
lqjfHk eqnzkA
   
laxzg & eukso`fk
vklu
eRL;sUnzklu] fl)klu] in~eklu] otzkluA
izk.kk;ke
y;c) nh?kZ'okl] y;c) vuqykse&foykseA
izs{kk
vUr;kZ=k] vkuUn dsUnz] n'kZu&dsUnz & 10 feuVA
vuqizs{kk
eqfDr dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ yksHka larkslvks ft.ks* & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzk A
   
bZ";kZ
vklu
'k'kkadklu] isV dh f;k,a] ;ksxeqnzk] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
'khryh] pUnzHksnh & 5 feuVA
izs{kk
vkUun&dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
izeksn Hkko dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ vk;rqys i;klq* & 10 feuVA
eqnzk
o#.k eqnzkA
   
?k`.kk
vklu
Hkqtaxklu] /kuqjklu] 'k'kkadklu] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
pUnzHksnh] vuqykse&foykse & 5 feuVA
izs{kk
vkUun&dsUnz ij gjs jax dk /;ku& 10 feuVA
vuqizs{kk
v'kkSp dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ tgk vUrks rgk ckfg] tgk ckfg rgk vUrks* & 10 feuVA
eqnzk
'kwU; eqnzk A
   
fpM+fpM+kiu
vklu
'k'kkadklu] es#naM dh f;k,a] dk;ksRlxZA
izk.kk;ke
'khryh] vuqykse&foykse] ukM+h'kks/ku & 5 feuVA
izs{kk
T;ksfr dsUnz ij 'osr dk /;ku] vkUun dsUnz ij gjs jax dk /;ku & 10 feuVA
vuqizs{kk
e`nqrk dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ gwWa* n; ij /;ku j[kdj & 10 feuVA Hkkstu esa foVkfeu , vkSj [kfut yksgs ls LoHkko esa ifjorZu ?kfVr gksrk gSA
eqnzk
ueLdkj eqnzkA
   
veaxy Hkko
vklu
lq[kklu] in~ekluA
izk.kk;ke
nh?kZ'okl & 5 feuVA
izs{kk
rstl&dsUnz vkSj fo'kqf) dsUnz & 10 feuVA
Vuqizs{kk
vHk; dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ vjgark eaxya * & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzk A
   
ekufld vlarqyu
vklu
mkkuiknklu] ioueqDrklu] in~eklu] ;ksxeqnzk vkSj ;kSfxd f;k,aA
izk.kk;ke
vuqykse&foykse] Hkzejh & 5 feuVA
izs{kk
leo`fk 'okl izs{kk 'okl la;e ds lkFk & 10 feuVA
Vuqizs{kk
ekufld larqyu dh vuqizs{kk & 15 feuVA
ti
^ /kkjsTtk fi;ifIi;a* & 10 feuVA
eqnzk
ueLdkj eqnzkA