Terapanthonline.com :: Preksha Meditation :: Preksha Literature ::
Literature

A Handbook of Preksha Meditation for the trainers
Preksha Dhyana
Preksha Meditation