Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
o"kZ % 29 vad  %  11 uoEcj] 2001
cM+s HkkbZ dk i=
e;kZnk dksBkjh


fiz; ftusU]

     
'kqHkk'kh"k! v= dq'kye~ r=kLrqA

     foxr fnuksa fo'o dh egk'kfDr ij vkradokn dk tks otzikr gqvk] og ,d foLe;dkjh ?kVuk laiw.kZ txr ds fy, FkhA vesfjdk orZeku fo'o esa lokZfkd 'kfDr laiUu ns'k gS] ogka bl rjg dh vdfYir ?kVuk ?kVs o vesfjdk dk iz'kklu] turk LrCk Hk;kdqy gks] ;s Hkh vk'p;Ztud gSA vkradokn dk tokc vkradokn u gks] vke vQxkuh ukxfjd ds fgrksa dh j{kk gksuk Hkh t:jh gSA vkradokn dk lokZfkd f'kdkj rks Hkkjrh; mi&egk}hi jgk gS] tgka Hkkjr ds nks&nks izkkuea=h] Jhyadk ds jk"Vifr o ea=hx.k] ckaXykns'k ds izkkuea=h vkfn dbZ egRoiw.kZ usrk blh tkrh; kkfeZd mUekn ls vksr&izksr vkradokfn;ksa ds f'kdkj gq, gSa fQj Hkh fo'o dh rFkkdfFkr 'kfDr;ka pqIih lkks ;k vkks&vkwjs eu ls fojksk djrh] ij tc vius Lo;a ij vk;k rks iqjtksj 'kksj ls fo'o tuer tqVkuk 'kq: fd;kA

     i= esa eSa vkradokn dh ppkZ bruh gh d:axk] D;ksafd foxr fnuksa chnklj esa v-Hkk- rs;qi okf"kZd vfkos'ku o ve`r laln ds vfkos'ku esa Hkkx fy;k] mlds ckjs esa ppkZ djuk t:jh le>rk gwaA v-Hkk- rs;qi dk 35oka okf"kZd vfkos'ku vFkkZr~ v-Hkk- rs;qi vc iwjs tksj ls ;kSou ij gSA 35 o"kZ dh voLFkk gjsd ds fy, dk;Z djus dh o iwjs ne&[ke dh gksrh gSA

     gekjs orZeku v;{k egksn; Jh iUukyky iqxfy;k tkZoku] deZ'khy] mRlkgh] oDrO; dyk esa ekfgj] fparu'khy ;qod gSaA vfkos'ku l=ksa dks Hkh vyx&vyx <ax ls ikFks;] iz;ksx] izsj.kk] izf'k{k.k] ijh{k.k] leh{kk bu ikap Hkkxksa esa ckaVk x;kA ikFks; l= esa iwT;ojksa }kjk mn~cksku egRoiw.kZ FksA ikFks; l= esa rhuksa fnuksa vyx&vyx fo"k;ksa dk p;u] mlesa fo"k; izos'k gsrq oDrk] ,d eq[; oDrk o fQj iwT;ojksa }kjk ikFks;A ;s lc cM+k gh O;ofLFkr dk;Ze jgkA

     30 flrEcj] 2001 dks ikFks; l= dk fo"k; ^la?k fodkl gekjk ;ksxnku* jgkA bldk la;kstu egkea=h Mkyepan cSn us fd;kA Lokxr Hkk"k.k] mn~?kkVu] fo"k; izos'k v;{k iUukyky iqxfy;k us fd;kA lkohizeq[kkJh us la?k fodkl esa ;qodksa ds fo'ks"k nkf;Ro ij cy fn;k o 'kklu dYir# xhfrdk esa ls ^x.k vkijks vkik x.kjk* varjk xkdj lHkh dks la?kh; nkf;Ro dk cksk djk;kA 'kklu xkSjo eqfu Jh ekqdjth us dgk fd ;qodksa ds dks"k esa fujk'kk 'kCn u gks o ikjLifjdrk dk lw= le>saA blds i'pkr~ 'kklu xkSjo eqfu Jh cq)eYy }kjk jfpr^rsjkiaFk dk bfrgkl ¼[k.M nks½* dk vkpk;ZJh us yksdkiZ.k fd;kA ;qokpk;ZJh us Qjek;k fd 'kfDr dh fHkUurk gksrh gS ij fu;kstu djuk usr`Ro dk dk;Z gSA ;qod v.kqozr] izs{kk;ku] thou foKku] vfgalk leok; ls tqM+asA vkpk;ZJh us vius mn~cksku esa dgk fd ;qod le; dk larqyu o izcaku djuk tkusaA 'kfDr o ku dk lgh mi;ksx djsaA fudEek gksuk eu ds lkFk Hkh rFkk ru ds lkFk Hkh vijkk gSA

     izopu ds i'pkr~ izsj.kk l= esa laxBu ds fodkl lw=&leiZ.k ij eq[; oDrk ;qod jRu ctjaxth tSu jgsA la;kstu v-Hkk- rs;qi ds lgea=h gsear ikj[k us rFkk fo"k; izos'k v-Hkk- rs;qi laxBu ea=h fueZy ds- tSu us fd;kA eq[; oDrk egksn; us cM+s gh lkjxfHkZr rjhds ls leiZ.k ij crk;k fd leiZ.k ds lQy lw= gSafouezrk] d`rKrk Hkko] vgksHkko] fujarjrk] ,dkdhiu o ckkd rRo gSavkyl] ikfjokfjd nkf;Ro] vgadkj] vlfg".kq] in yksyqirkA 'kklu xkSjo eqfu Jh ekqdjth us dgk fd ^fny nks fdlh ,d dks usd dks] ;s izdk'k ugha tks ckaV nks gjsd dksA*

     nksigj esa izf'k{k.k l= esa ckyokM+h fo|ky; esa jktLFkku ds izfl) euks&fpfdRld MkW- f'koxkSre o vksloky iapk;r esa izs{kk izf'k{kd latho xqIrk }kjk rukoeqDr thou ij lkjxfHkZr oDrO; gq,A

     lk;a ijh{k.k l= esa rkRdkfyd Hkk"k.k izfr;ksfxrk jgh] ftlesa rsjkiaFk o tSukeZ ls lacafkr fo"k;ksa ij rkfdZd 'kSyh esa Hkk"k.k jgsA ;gka fnYyh us izFke o f}rh; nksuksa ij ckth ekjh o xaxk'kgj r`rh; o ckyksrjk dks lkaRouk iqjLdkj feykA rRo Kku esa Hkxoku egkohj ls lacafkr iz'uksa ds mkjksa ij izfr;ksfxrk esa 44 izfr;ksfx;ksa us Hkkx fy;kA

     jkf= esa leh{kk l= esa rs;qi ds izHkkoh Lo:i ij lewg fparu&euu ij ikap vyx fo"k;ksa ij X;kjg lewg cukdj fparu&euu fd;k rFkk fu"d"kZ ds rkSj laf{kIr esa viuh&viuh ckr dghA fo"k; cM+s gh le&lkef;d o rs;qi ds Lo:i dks vkSj vfkd izHkkoh cukus gsrq FksA J)s; ;qokpk;ZJh dk lkfUu; blesa izkIr gqvkA blesa fo"k; izos'k ij eqfu Jh dqekj Je.kth us oDrO; fn;kA 1 vDVwcj] 2001 dks lqcg iz;ksx l= esa le.khth us vfHkuo o lkekf;d dk iz;ksx lHkh dks djk;kA

     ikFks; l= esa vkt dk fo"k; Fkk vuklDr psruk dk fodkl&foltZuA la;kstu fd;k v-Hkk- rs;qi lgea=h nkSyrth Mkxk usA fo"k; izos'k v;{k iUukyky iqxfy;k us fd;kA oDrk ds :i esa iwoZ v;{k Jh lq[kjkt lsfB;k us crk;k fd foltZu dk O;kid vFkZ≤] Je] vFkZ] vgadkj o bZ";kZ dk foltZu gSA foltZu dk vFkZ gS thou esa vuklDr psruk dk fodkl gks] LoLFk thou 'kSyh }kjk LoLFk lekt dk fuekZ.k gks] la;e ds izfr vkd"kZ.k c<+sA lkoh Jh dYiyrk us dgk fd ^vklfDr xjhch ds x<~Ms o vehjh ds igkM+ c<+krh gSA* ;qokpk;ZJh us mn~cksfkr fd;k fd vtZu ds lkFk lkku 'kqf) tYnh gksA vFkkZtZu 'kq)] izkekf.kd] bZekunkjh ls gksA eq[; oDrk iwoZ mi&eq[;ea=h gjh'kadj HkkHkM+k us dgk fd foltZu esa eksg u tqM+s] foltZu vFkZ gh ugha] ;'k] xq.k] in lHkh dk gksA vkpk;Zizoj us Qjek;k fd ^thuk dyk ds lkFk ;k QwgM+iu ls] thus dh dyk lgh vk, rks lR;e~ f'koe~ lqanje~ dk :i gSA R;kx djuk thus dh dyk gSA Hkksxh cVksjrk gS] ;ksxh NksM+rk gSA keZ dk igyk ikB gS inkFkZ esjk ugha gSA inkFkZ dks viuk u ekusA foltZu jk"Vh; leL;k dk lekkku gS] psruk dk tkxj.k gSA

     izopu ds i'pkr~ izsj.kk l= ds eq[; oDrk ;qod jRu jktsU lsfB;k us dgk fd tc lkkq&lkoh in fujis{k jgdj xkSjo eglwl djrs gSa rks bl 'kkyhu ijaijk dks ge Jkod lekt D;ksa ugha viuk,aA infyIlk fdlh Hkh laxBu ds fy, ?kkrd rFkk bZ";kZ o }s"k mRiUu djus okyh gSA dk;Ze dk dq'ky la;kstu fd;k v-Hkk- rs;qi mik;{k nhipan ukgj usA

     nksigj esa oDrO; dyk fo"k; ij izf'k{k.k l= esa ckyokM+h esa v;{k iUukyky iqxfy;k rFkk vksloky iapk;rh Hkou esa mik;{k jktho NktsM+ us izHkkoh <ax ls fo"k; dks izfrikfnr fd;kA

     lk;a o jkf= esa vfkos'ku dk [kqyk l= o okf"kZd vke cSBd pyh ftlesa izfrosnu] vk;&O;; i=d o fokku esa la'kksku ij [kqydj ppkZ pyhA v;{k egksn;] ea=hth] dks"kk;{kth us lHkh ds iz'uksa dk fujkdj.k dj lQyrkiwoZd lapkyu fd;kA jkf= l= 12%30 rd pykA

     2 vDVwcj] 2001 dh lqcg iz;ksx l= esa le.khth us izs{kk laLdkj dsa ds iz;ksx djk,A izopu esa ikFks; l= esa ^usr`Ro dSlk gks* fo"k; o la;kstu mik;{k Jh jktho NktsM+ dk jgkA eqfu Jh fnus'kdqekj us fo"k; izos'k esa crk;k fd ^l{ke] nks"kjfgr] lkeatL; LFkkfir djus okyk] fu.kkZ;d izfrHkk] izHkkoh O;fDrRo okyk usr`Ro l{ke gksrk gSA* lkohizeq[kk Jh dudizHkk us dgk fd ^usrk rhu izdkj ds gksrs gSa vtZu] uSlfxZd] vkjksfgrA usrk vxj lqfokkoknh curk gS rks lQy ugha gksrk gSA infyIlk dh Hkkouk NksM+dj lsok dh Hkkouk ls tqM+dj dk;Z djs rks la?k dk] lekt dk fodkl gksxkA* ;qokpk;ZJh us Qjek;k fd usrk esa lsokHkkouk] laLFkk ds izfr leiZ.k] LQwrZfparu] izkekf.kdrk] fuHkhZdrk] fouezrk vko';d gSA eq[; vfrfFk U;k;kfkifr feykipan tSu ¼yksdk;qDr½ us dgk fd usrk loZxq.k laiUu gksA eukuk] cukuk] dke pykuk rhuksa phtksa esa l{ke gksA vkpk;Zoj us vius mn~cksku esa dgk fd ^n{krk gks] y{; ogh cukvks ftlesa n{krk gksA vPNk f'k"; gh vPNk xq# cu ldrk gSA vPNk vuq;k;h vPNk usrk cusxkA usr`Ro vrhr ds niZ.k esa orZeku dks ns[krk gS o Hkfo"; dh js[kkvksa dks orZeku esa vkdkj nsrk gSA la?k dk fodkl gks ij lkkuksa dh vfr u gksA dksjh Hkk"k.kckth u gks] D;ksafd Hkk"k.kksa dk dksbZ var ugh gSA*

     bl l= esa lEeku lekjksg esa ;qodjRu vyadj.k ls loZizFke iwoZ egkea=h ijke'kZd v'kksd lapsrh dks lEekfur fd;kA nwljs vyadj.k gsrq iwoZ v;{k lq[kjkt lsfB;k us vyadj.k dk foltZu xq#pj.kksa esa dj fn;kA lHkh izfrfufkx.k lq[kjktth ds oDrO; ds ckn HkkofoHkksj gks x,A foltZu izHkkjh us foltZu dj ,d u;k vk;ke xq#pj.kksa esa izLrqr fd;kA

     izopu i'pkr~ l= esa lkSgknZ ds izsj.kk&lw= ds eq[; oDrk ;qod jRu Jh dUgS;kyky lk- NktsM+ us crk;k fd lkSgknZ Hkkouk ls la?kh; fodkl mPp f'k[kj p<+ ldrk gSA inkfkdkjh vkil esa blh Hkkouk ls dk;Z djsa rks laxBu etcwrh dh vksj c<+sxkA la;kstu vkyksd ixkfj;k us fd;kA

     lekiu l= ds nkSjku vkHkkj] kU;okn o 'kk[kkvksa dks o"kZ Hkj ds dk;ks ds ewY;kadu ij lEekfur fd;k x;kA

     bu rhuksa fnuksa esa rs;qi ds 550 izfrfufkx.k vfkos'ku esa laiw.kZ lkSgknZ] ikjLifjd izse] fparu] euu ds lkFk iwT;ojksa dk ikFks; ikdj d`r&d`rkFkZ gks x,A

     i= cgqr yack gks x;k gSA ckdh ppkZ ckn esaA izs{kk dk I;kjA

rqEgkjk e;kZnk dksBkjh

Visit more links related to Magazine:

Terapanth Times
Yuvadrishti


 
Click to see more.....

Yuvadrishti (May)
Yuvadrishti (June)
Yuvadrishti (Oct)