Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
o"kZ 2 vad 35 izR;sd lkseokj 25 & 1 tqykbZ] 2001 ewY; 2-00 #i, okf"kZd ewY; 100-00 #i,

izzsj.kk&Loj  ;qokpk;Z egkJe.k

vftZrk izd`fr% izk;%]
      ifjorZuegZfrA
mins'kiz;ksxs.k]
      laHkosr~ ifj'kks/kue~AA

     vftZr vknr izk;% cny ldrh gSA mins'k ds iz;ksx ls mldk 'kks/ku gks ldrk gSA

f'k{k.kle;s dk;]
       leqPpkj.k'kks/kue~A
fo|kfHkykf"kfHk% 'kS{ks%]
       rrksKkua foo/kZrsAA

     o|kfHkyk"kh uonhf{krksa dks lh[krs le; mPpkj.k 'kq) djuk pkfg,A mlls Kku c<+rk gSA

'k;ua ukf/kda dk;]
     f'k{k.k'khylk/kqfHk%A
;qDratkxj.ka dk;]
     JqrykHkh ;rksHkosr~AA

     f'k{k.k 'khy lk/kqvksa dks 'k;u vf/kd ugha djuk pkfg,A tkxj.k Hkh mi;qDr :i esa djuk pkfg,A ftlls Jqr&Kku dk fodkl gks ldsA
 

Visit more links related to Magazine:

Terapanth Times
Yuvadrishti


 
Click to see more.....

25 June - 01 July
02 July - 08 July
09 July - 15 July
16 July - 22 July
23 July - 29 July
30 July - 05
10 - 16
17 - 23
24 - 30
01 Oct - 07 Oct
08 Oct - 14 Oct
29 Oct - 04 Nov
05 Nov - 11 Nov
03 June - 09 June