Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 

o"kZ 2 vad 48 izR;sd lkseokj 24 & 30 flrEcj] 2001 ewY; 2-00 #i, okf"kZd ewY; 100-00 #i,

izzsj.kk&Loj
;qokpk;Z egkJe.k


nSoa uSdkUrr% xzka]
fpUrk HkkX;L; fu"QykA
lRiz;Ruksa fo/kkrO;ks]
HkkX;a lk/kq Lor% Hkosr~AA


,dkUrr% HkkX; dks Lohdkj ugha djuk pkfg,A HkkX; dh fpUrk djuk O;FkZ gSA O;f dks lRiz;Ru djuk pkfg,A ftlls HkkX; Lor% vPNk gks tk,A

;fn jkxkr~ fojkx% L;kr~]
eks{kksfi lqyHkLrnkA
fouk oSjkX;Hkkosu]
nq%[keqfDr% dFka Hkosr~AA


;fn jkx ls fojkx dh vksj xfr gks rks eks{k Hkh lqyHk gks tkrk gSA fcuk oSjkX;&Hkkouk ls nq%[kksa ls NqVdkjk dSls gks\

ftuiwtk lnk dk;kZ]
r;k 'kqf)% iztk;rsA
HkfDrlayhueR;kZ.kka]
izHkqrk izdVhHkosrAA


ftu iwtk Hkkoiwtk lnk djuh pkfg,A mlls 'kqf) gksrh gSA HkfDr&yhu iq#"kksa esa izHkqrk izdV gksrh gSA

 

Visit more links related to Magazine:

Terapanth Times
Yuvadrishti


 
Click to see more.....

25 June - 01 July
02 July - 08 July
09 July - 15 July
16 July - 22 July
23 July - 29 July
30 July - 05
10 - 16
17 - 23
24 - 30
01 Oct - 07 Oct
08 Oct - 14 Oct
29 Oct - 04 Nov
05 Nov - 11 Nov
03 June - 09 June