Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 

o"kZ 2 vad 47 izR;sd lkseokj 17 & 23 flrEcj] 2001 ewY; 2-00 #i, okf"kZd ewY; 100-00 #i,

izzsj.kk&Loj
;qokpk;Z egkJe.k


vktZoa lq[kna yksds]
ek;klarkidkfj.khA
r;k xzLrk ujk yksds]
'kkfUra dFkeokIuq;q%AA


     _tqrk lq[knk;h gS vkSj ek;k larki nsus okyh gSA lalkj esa tks yksx ek;k ls xzLr gSa os 'kkfUr dks dSls izkIr dj ldrs gSa\

oapuk uSo dZO;k]
HkwLi`'kk lR;dkfeukA
lkjY;s p ijk 'kkfUr%]
rRiz;ksx% 'kqHkadj%AA


     lR; ds bPNqd euq"; dks ek;k ugha djuh pkfg,A ljyrk esa mRd`"V 'kkfUr gS vkSj mldk iz;ksx dY;k.kdkjh gSA

iq#"kkFksZf/kdkjks u%]
l dZO;ks eqeq{kqfHk%A
eksgfo;qfpRokr~]
f;k lE;d~ iztk;rsAA


     iq#"kkFkZ esa gekjk vf/kdkj gS vkSj og eqeq{kqvksa dks djuk pkfg,A eksg fo;q fpk dh fLFkfr esa f;k lE;d~ gksrh gSA

 

Visit more links related to Magazine:

Terapanth Times
Yuvadrishti


 
Click to see more.....

25 June - 01 July
02 July - 08 July
09 July - 15 July
16 July - 22 July
23 July - 29 July
30 July - 05
10 - 16
17 - 23
24 - 30
01 Oct - 07 Oct
08 Oct - 14 Oct
29 Oct - 04 Nov
05 Nov - 11 Nov
03 June - 09 June