Home What's New Club Archives Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 

f'k{kk


     f'k{kk dk dk;Z gS vPNs laLdkj dk fuekZ.k] vPNh vknrksa dk fuekZ.k vkSj vPNs pfj= dk fuekZ.kA dsoy thfodksi;ksxh f'k{kk ds }kjk og laHko ugha gSA vuq'kklughurk vkSj pkfjf=d gkzl dh vuqHkwfr lekt dks gks jgh gS] mldk gsrq dsoy thfodksi;ksxh f'k{kk gSA fo|kFkhZ dk efLr"d vFkkZtZu rFkk lqfo/kk ds lk/kuksa dh pqjrk dh f'k{kk ls gh f'kf{kr gksxk] mlesa pfj= vkSj uSfrdrk dk dks"B lq"kqIr gh jg tk,xkA

ubZ ih<+h dk fuekZ.k

     ubZ ih<+h dk fuekZ.kbl ladYiuk esa iqjkuh ih<+h vkSj ubZ ih<+h ds chp voLFkkd`r Hksnjs[kk ugha gSA mu nksuksa ds chp ,d xq.kkRed Hksnjs[kk gSA orZeku ih<+h dks iqjkuh ih<+h ls tks fojklr esa feyk gS] mls okaNuh; vkSj vokaNuh;nksuksa dkj ds rRo gSaA vokaNuh; rRoksa dh rkfydk ;g gS&

1- vkfFkZd fodkl gh lc dqN gSA
2- vkfFkZd fodkl ds fy, ckSf)d fodkl cgqr vko';d gSA
3- vkfFkZd /kkurk okys ;qx esa uSfrdrk vFkok pfj= fodkl laHko ugha gSA
4- euq"; lcls vf/kd cqf)eku k.kh gS] blfy, og lokZfkd lq[k&lqfo/kk dk miHkksx djus dk vf/kdkjh gSA
5- og viuh lq[k&lqfo/kk ds fy, fdlh Hkh i'kq&i{kh dh gR;k djs] ;g vuqfpr ugha gSA
6- lkankf;d vfHkfuos'k] tkfrHksn vkSj jaxHksn ds vkkkj ij euq"; tkfr dk foHkktuA
7- dksbZ /kuoku gksrk gS] dksbZ xjhc] bldk ge D;k djsaA
8- HkkSfrdoknh n`f"Vdks.k dh /kkurkA
9- thou dh e'khuhdj.kA

      mDr rRoksa us lekt dks #X.k cuk;k gSA LoLFk lekt dh lajpuk dh ppkZ cgqr f; gSA mls laHko cukus ds fy, vko';d gS u, euq"; dk tUe vkSj ubZ ih<+h dk fuekZ.kA

     ubZ ih<+h dk fuekZ.k djus ds fy, ubZ fn'kk dh [kkst vkSj u, thou&n'kZu dh O;k[;k djuh gksxhA ubZ fn'kk dk lw= gksxkHkkSfrd vkSj vk/;kfRed n`f"Vdks.k dk larqyuA u, euq"; ds tUe dk lw= gksxkvk/;kfRed vkSj oSKkfud O;fRo dk tUeA dsoy HkkSfrdrk dh fn'kk esa pyus dk ifj.kke gS uSfrdrk dk gkzl] ekuoh; laca/kksa esa dVqrk] la?k"kZe; vkSj lagkjd 'kL=ksa dk fuekZ.kA bl fLFkfr dks ,d ubZ fn'kk dk fuekZ.k djds gh cnyk tk ldrk gSA dsoy vk/;kfRedrk ls thou ds fy, mi;ksxh lk/ku&lkexzh ugha tqVkbZ tk ldrhA dsoy HkkSfrdrk ls thou vPNk ugha pyrkA vr% lkekftd euq"; ds fy, HkkSfrd vkSj vk/;kfRed nksuksa esa larqyu LFkkfir djuk visf{kr gSA

     orZeku ;qx oSKkfud ;qx gSA oSKkfud 'kks/kksa us vusd&vusd va/kfo'oklksa dk lUrqyu fd;k gSA vc /keZ vkSj v/;kRe dks Hkh oSKkfud ifjs{; esa Lrqr djuk t:jh gSA /keZ vkSj v;kRe dk igyk lw= gS lE;x~ n`f"Vdks.kA oSKkfud n`f"Vdks.k dk n; gS&lR; dh [kkst fujUrj pkyw jgs] [kkst dk njoktk cUn u gksA lE;x~ n`f"Vdks.k dk eeZ Hkh ;gh gSA /keZ dk nwljk lw= gS lE;x~ vkpj.kA ;g HkkSfrd&foKku dk fo"k; ugha gSA dsoy lR; dh [kkst dk n`f"Vdks.k thou fodkl ds fy, i;kZIr ugha gSA blds fy, lE;x~ vkpj.k dk i{k cgqr t:jh gSA vk/;kfRed&oSKkfud O;fRo dk vFkZ gksxkog O;f ftldk n`f"Vdks.k oSKkfud gS] lR; ds [kkst ds fy, lefiZr gS vkSj ftldk vkpj.k vk/;kfRed gSA ;s nksuksa i{k O;fRo dks lokxh.k cukrs gSaA dsoy vk/;kfRed vkSj dsoy oSKkfudbl foHkktu us vusd leL;k,a mRiUu dh gSaA dsoy vk;kfRed gS vkSj n`f"Vdks.k oSKkfud ugha gS] mlesa :f<+okn] va/kfo'okl iui tkrs gSaA dsoy oSKkfud gS] vk/;kfRed ugha gSa] mlesa ekufld vlarqyu] vlarks"k] inkFkkZfHkeq[krk vkfn iui tkrs gSaA ubZ ih<+h esa foHkktu js[kk lekIr gksuh pkfg,A ,d gh O;f vk/;kfRed vkSj oSKkfud gksuk pkfg,A

     vkfFkZd fodkl gh lc dqN gSbl vo/kkj.kk us O;f vkSj lekt dks vFkZyksyqi cuk fn;k gSA mldk vk/;kfRed O;fRo lekIr gks pqdk gSA vFkZ&/kku O;f vkSj lekt esa laosnuk vkSj d#.kk ds lzksr lw[k tkrs gSaA Jh jkeuanu us ,axsYl ds fopkjksa dks m)`r djrs gq, bl fo"k; dk lE;x~ vkdyu fd;k gS&

     ^19oha lnh dk e/; vkrs&vkrs lank;ksa us iwthokn ls le>kSrk dj fy;k vkSj mudk rhoz vk?kkr iM+k ml le; dh txrh gqbZ lkE;oknh fopkj/kkjk ijA bldk ifj.kke gqvk fd ekDlZ vkSj ,UxsYl thou ds 'ks"k&dky rd] bUgha ds mkj nsus esa my>s jgsA e`R;qdky ls dqN fnu igys ,UxsYl us vius ,d i= esa Lohdkj fd;k Fkk ^ekDlZ vkSj eSa va'kr% uo;qodksa esa bl Hkkouk ds QSykus dk ftEesokj gwa fd vkfFkZd i{k gh lc dqN gSA ,d rks fojksf/k;ksa ds vke.kksa ds tokc nsus esa gesa bl ij t:jr ls T;knk tksj Mkyuk iM+kA nwljs u gesa le; feyk] u volj fd nwljs i{k dks Hkh iwjs rkSj ij j[k ldsaA*

     bldk urhtk ;g gqvk fd vkfFkZd igyw gh lc dqN gS&,slk v)ZlR; gh] iw.kZlR; dh rjg lektoknh lkfgR; esa pfyr gks x;kA*

     euq"; lcls vf/kd cqf)eku k.kh gS] blfy, mls lokZfkd lq[k&lqfo/kk dk miHkksx djus dk vf/kdkj gS] bl vo/kkj.kk us euq"; dh Js"Brk ds vga vkSj wjrk dks tUe fn;k gSA mlesa i;kZoj.k dks nwf"kr djus dh mPN`a[ky eukso`fk iuih gSA Hkwfe dk vfrfjDr nksgu gqvk gS] taxy dVs gSa] i'kq&if{k;ksa vkSj typjksa dh lSadM+ksa&lSdM+ksa tkfr;ka u"V gqbZ gSaA ukM+ra=h; fodkl vkSj ckSf)d fodkl dh n`f"V ls euq"; lc kf.k;ksa esa Js"B gks ldrk gS] fdUrq Js"Brk dk vFkZ ;g ugha fd og vius lq[k&lqfo/kk vkSj euksjatu ds fy, nwljs kf.k;ksa ds fr funZ;rkiw.kZ O;ogkj djsA

     dksbZ /kuoku gksrk gS] dksbZ xjhc] bldk ge D;k djsa] ;g vius&vius HkkX; dk ifj.kke gSA bl HkkX;oknh vokkj.kk us xjhch dks laLdj.k fn;k gSA vkfFkZd vkSj lkekftd O;oLFkkvksa dks cnyus esa vojks/k iSnk fd;k gSA

     euq"; esa ijks{k ds fr vf/kd vkd"kZ.k jgrk gSA /keZ ijks{k lkk dk friknd gS blfy, mlds fr turk esa vkd"kZ.k gSA /keZ dh lk/kuk dfBu gSA mikluk dk ekxZ ljy gSA euq"; ljy dks vf/kd ilUn djrk gSA tgka /keZ ds lkFk uSfrdrk ugha gksrh] pfj= dk vuqca/k ugha gksrk ogka vga iuirk gS] euq"; dks ckVus dh o`fk 'kq: gks tkrh gSA tkfrHksn vkSj jaxHksn dks Fke iaf esa vklu fey tkrk gSA

 

Visit more on English Books here... .

21st Century
Jeevan Vigyan


Visit more on English Books here... .

Ahimsa
Art of Living
A Handbook
Non voilence
Preksha Dhyan